Vedtægter for Hillside Gospel Singers

1 Foreningens formål
Det er foreningens formål at tilbyde undervisning i korsang til personer fra 18 år og opefter. Korsangen begrænses til genren gospel. Det er foreningens mål gennem denne undervisning at styrke den enkeltes glæde ved sangen, samt at styrke individet socialt.

Glæden ved sangen skal styrkes gennem undervisning og eventuelle optrædener. Individet styrkes socialt gennem undervisningens gruppefølelse, samt gennem sociale arrangementer, som afholdes for, af og med koret.

Undervisningen ydes årligt i to perioder strækkende fra januar til juni og fra august til december. Foreningen har hjemsted i Vissenbjerg, Assens kommune.

Undervisningen ledes af en korleder. Denne aflønnes efter gældende aftale.


2 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af fem valgte personer blandt korets medlemmer. Valg af bestyrelsens medlemmer sker på den årlige generalforsamling i januar. Medlemmer til bestyrelsen vælges for en to-årig periode, således at der hvert andet år er to bestyrelsesmedlemmer på valg og hvert andet år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Der vælges ligeledes hvert år to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Såfremt en suppleant overtager en plads i bestyrelsen, overtager han/hun samtidig den periode, for hvilken medlemmet var valgt.

Enhver der er medlem af foreningen jf. § 5 har stemme- og opstillingsret ved generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker med minimum fire ugers varsel. Med indkaldelsen sendes en foreløbig dagsorden. Dagsordenen indeholder altid følgende punkter:

* Valg af dirigent
* Formandens beretning
* Fremlæggelse af regnskab
* Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
* Valg af revisor samt revisorsuppleant
* Fastsættelse af medlemskontingent
* Evt.

Yderligere punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen. Indkommer der forslag, der ændrer på dagsordenen, udsendes en ny dagsorden senest en uge inden generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med to ugers varsel med en dagsorden. Evt. yderligere punkter skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelse. Indkommer der forslag, som ændrer på dagsordenen, udsendes en ny dagsorden senest to dage før generalforsamlingen.

Ved langtidssygdom eller længere tids fravær kan et tillidshverv ikke opretholdes, hvorfor pladsen vil blive besat af en suppleant.


3 Regnskabs- og formueforhold
Regnskabet går fra 1/1 til 31/12 og godkendes hvert år ultimo januar for det foregående kalenderår af den valgte revisor. Foreningens regnskabs- og formueforhold offentliggøres hvert år på den årlige generalforsamling af kassereren.


4 Tegningsret for foreningen
Formand og kasserer har tegningsret for foreningen overfor myndigheder m.fl.


5 Medlemskab af foreningen
Medlemskab af foreningen opnås ved udfyldelse af indmeldingsblanket samt betaling af medlemskontingentet. Et medlemskab er bindende for indeværende halvår.

Stk. 1. Størrelsen på det ½-årlige medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsam-ling. Ved optagelse midt i halvåret betales der kontingent svarende til 50%, af det halvårlige kontingent. Kontingentet skal dække lønudgifter til korleder samt andre udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Stk. 2. Kontingent skal for eksisterende medlemmer af koret være betalt senest 14 dage efter et halvårs start.


6 Ændringer af vedtægter
Eventuelle forslag til ændringer af vedtægterne tages op til afstemning på den årlige generalforsamling eller på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer træder i kraft straks ved deres vedtagelse.


7 Ophør af foreningen
Foreningens ophør kan besluttes på den årlige generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling jf. § 2. Eventuelt overskud ved foreningens ophør overgår til velgørende formål efter bestyrelsen valg.


Vedtægtsændring ifm. ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2011
På ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2011 blev det vedtaget at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 5, da det herved bliver muligt at søge bl.a. tilskud til lokaleleje. Antallet af suppleanter er fortsat 2.

Det blev ligeledes besluttet at ændre korets navn til Hillside Gospel Singers.


Vedtægtsændring ifm. generalforsamling 10. februar 2014
a) Nye medlemmer af koret optages ved korstart i hhv. august og januar. Forud for endelig optagelse i koret aflægges en stemmeprøve for korlederen samt et medlem af bestyrelsen. Det er en forudsætning for optagelse, at man kan synge rent.
b) Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udtrædelse af koret.
Udleverede slips og tørklæder er korets ejendom, og returneres ved udtrædelse af koret.